Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Hướng dẫn chức năng cập nhật Thời khóa biểu (Ngày đưa tin: 17/08/2017)
Sở kính gửi hướng dẫn sử dụng chức năng cập nhật thời khóa biểu (trong file đính kèm) và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thời khóa biểu toàn trường lên Cổng trước ngày học đầu tiên của tuần 1 năm học 2017-2018 để làm cơ sở cho giáo viên thực hiện cập nhật lịch báo giảng. Trân trọng.
File đính kèm:
huong_dan_cap_nhat_tkb_co_bo_sung.ppt
Thông báo khác
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2018-2019 (14/05/2019)
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2018-2019 (30/08/2018)
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2016-2017 (24/05/2017)
Trang:[1]2345