Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Thông báo chức năng xuất báo cáo đánh giá học sinh tiểu học cập nhật lên phần mềm EQMS (Ngày đưa tin: 04/01/2017)
Kính gửi: Các trường Tiểu học và các trường TH&THCS.
Hiện nay, Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa cập nhật biểu báo cáo đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22, nên Cổng thông tin GD&ĐT chưa cập nhật chức năng xuất báo cáo đánh giá học sinh tiểu học theo file mẫu excel cập nhật lên phần mềm EQMS. Vì vậy, các trường tiểu học căn cứ số liệu báo cáo trên Cổng để cập nhật lên phần mềm EQMS.
Trân trọng.
Thông báo khác
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2018-2019 (30/08/2018)
Hướng dẫn chức năng cập nhật Thời khóa biểu (17/08/2017)
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2016-2017 (24/05/2017)
Trang:[1]234